ORGANIZACJA PRACY TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

POZYTYWKA

 z dnia 1 września 2016

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty art.84 ust.2 (Dz.U. z 2015 r. poz.2156 ze zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

 

Informacje ogólne

§1

 1. Punkt Przedszkolny nosi nazwę: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny POZYTYWKA, zwany dalej Punktem i jest on punktem przedszkolnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008.
 2. Punkt Przedszkolny ma siedzibę przy ul. Kcyńskiej 46/1 w Bydgoszczy.
 3. Organem prowadzącym Punkt jest p. Magdalena Kohls
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Punktem jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 

§2

Punkt jest przeznaczony dla dzieci  w wieku od 3 roku w tym dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością, wyjątkowych  wypadkach w wieku 2,5 roku.

 

Cele i zadania Punktu

§3

 1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 2. Celem Punktu jest:
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości;
 • Wspomaganie i kierowanie indywidualnym rozwojem dziecka;
 • Kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez codzienne przebywanie ze sobą;
 • Dostosowanie treści, metod i organizacji pracy do możliwości psychofizycznych dziecka;
 • Organizowanie opieki, edukacji i terapii odpowiednio do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
 • Współdziałanie z rodzicami dla zapewnienia jednolitych oddziaływań terapeutycznych;
 • Wspomaganie dziecka w zdobywaniu umiejętności i wiedzy niezbędnych do podjęcia nauki w szkole;
 • Zapewnienie warunków do interdyscyplinarnych oddziaływań na dziecko zgodnie z jego potrzebami i możliwościami;

 

Organizacja Punktu

§4

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Punktu Przedszkolnego jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich poziomu funkcjonowania i potrzeb.
 2. Liczba dzieci w oddziale może wynosić do 20 uczniów.
 3. Punkt przedszkolny przewidziany jest dla 20 dzieci.
 4. Oddział powierzony jest jednemu nauczycielowi i przynajmniej jednemu terapeucie.

 

 1. Na terenie Punktu przedszkolnego mogą być także organizowane zajęcia terapeutyczne.
 2. Na terenie Punktu może działać Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
 3. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom codzienne zajęcia na świeżym powietrzu.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć odpowiadają nauczyciele i terapeuci prowadzący te zajęcia.

 

§5

 1. Dzienny czas pracy Punktu wynosi 6 godzin dziennie, w trakcie których przez 5 godzin realizowana jestjest podstawa programowa. Dodatkowy czas od 2 do 3 godzin dziennie realizowane są zajęcia rewalidacyjne przeznaczone dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 2. Punkt może organizować zajęcia świetlicowe.
 3. Punkt jest czynny 12 miesięcy w roku codziennie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz terminowych przerw w pracy.
 4. Przerwa w pracy Punktu jest uchwalana przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzana przez organ prowadzący. Przerwa może trwać tydzień ferii zimowych oraz dwa miesiące wakacji letnich oraz obejmować inne dni w roku szkolnym.
 5. Harmonogram dni wolnych przedstawiany jest rodzicom na początku roku szkolnego.
 6. Koszty działalności Punktu pokrywane są:
 • Z dotacji z budżetu gminy Bydgoszcz
 • Ze środków przekazywanych przez organ prowadzący
 • Z opłat wnoszonych przez rodziców
 • Z darowizn na rzecz Punktu

7. Wysokość opłaty miesięcznej i opłaty wpisowej wnoszonej przez rodziców oraz możliwość jej zmian ustalane są w umowie regulującej sprawy związane z uczęszczaniem dziecka do Punktu.

8. Dzieci spożywają w Punkcie własne posiłki i piją napoje, przygotowane i dostarczone przez rodziców.

9. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub przez upoważnioną przez nich osobę posiadającą przy sobie dowód osobisty.

10.Upoważnienie do odbioru dziecka powinno być przedłożone osobiście i złożone u Dyrektora Punktu Przedszkolnego.

 

Zadania i kompetencje organu prowadzącego Punkt Przedszkolny

§6

 

Organem prowadzącym dla Punktu jest Magdalena Kohls,

Do obowiązków organu prowadzącego należy:

 1. Nadzór nad zgodnością celów realizowanych przez Punkt Przedszkolny z celami organu;
 2. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Punktu;
 3. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Punktu;
 4. Nadzór finansowy nad działalnością Punktu;
 5. Nadzów merytoryczny nad działalnością Punktu;

 

§7

 

Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Punktu Przedszkolnego w szczególności należy:

 • Nadzór nad realizowaniem założeń Organizacji Pracy Punktu Przedszkolnego, wewnętrznych procedur w Punkcie;
 • Nadzór pedagogiczny;
 • Bieżące zarządzanie pracami Punktu;
 • Reprezentowanie Punktu na zewnątrz;
 • Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania przez nią prawa;
 • Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Pedagogicznej, przepisów szczególnych oraz zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego Punktu;
 • Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonalenie zawodowe;
 • Wyposażenie Punktu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania;
 • Zarządzanie budżetem w kwocie określonej przez organ prowadzący;
 • Zawieranie umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami dziecka i świadczenie usług;
 • Wydawanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
 • Obserwowanie zajęć i wydawanie na prośbę nauczycieli i terapeutów opinii o ich pracy;
 • Wnioskowanie do Rady Pedagogicznej o wprowadzenie zmian do „Organizacji pracy TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO POZYTYWKA”;

 

 • Organizowanie i nadzorowanie procesu rekrutacyjnego;
 • Koordynowanie pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju;
 • Bezpośredni nadzór nad terminowością i prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom i terapeutom;
 • Nadzorowanie przygotowania organizacyjnego wycieczek i wyjść do najbliższego otoczenia;
 • Archiwizacja dokumentacji;

 

§8

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

Dyrektor prowadzący jako Przewodniczący;

Wszyscy nauczyciele i terapeuci zatrudnieni w Punkcie.

 

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 • Podejmowanie uchwał o stosowaniu szczególnych procedur terapeutycznych;
 • Podejmowanie uchwał o harmonogramie dni wolnych;
 • Podejmowanie uchwał o skreśleniu dziecka z listy wychowanków;
 • Podejmowanie uchwał o przydziale dzieci do grup na nowy rok szkolny;
 • Podejmowanie uchwał o zmianach w dokumencie: „Organizacji pracy TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO POZYTYWKA”;

4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także pracowników Punktu.

 

Rodzice

§9

 

 1. Rodzice współdziałają z nauczycielami i terapeutami w sprawach wychowania i terapii dzieci.
 2. Rodzice mają prawo do:
 • Uzyskiwania informacji na temat funkcjonowania swojego dziecka na zajęciach poprzez spotkania dla rodziców czy umawiane spotkania z dyrektorem, nauczycielami i terapeutami (minimum dwa razy w roku);
 • Znajomości dokumentacji związanej z diagnozą, terapią i edukacją swojego dziecka;
 • Rozwiązania umowy o kształceniu .
 • Do obowiązków rodziców i opiekunów należy:
 • Terminowe i punktualne przyprowadzenie dziecka do Punktu oraz jego punktualny odbiór;
 • Współpraca z nauczycielami i terapeutami;
 • Informowanie o nieobecnościach i usprawiedliwianie nieobecności dziecka w Punkcie;
 • Przestrzeganie wewnętrznych postanowień i procedur Punktu Przedszkolnego.

 

Wychowankowie Punktu Przedszkolnego

§10

 

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do Punktu jest wniosek rodziców a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością także orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na poziomie przedszkolnym wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 2. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dyrektor Punktu Przedszkolnego może wyrazić zgodę na uczęszczanie do Punktu dziecka, które nie ukończyło 3lat.
 3. Rekrutacja dzieci odbywa się raz w roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 4. Dzieci mogą być przyjmowane w trakcie roku szkolnego jeśli są wolne miejsca.
 5. Proces rekrutacji może obejmować: wywiad z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, obserwację dziecka w grupie i na zajęciach indywidualnych.

 

§11

 

 1. Dzieci mają prawo do właściwie zorganizowanego procesu terapeutyczno – opiekuńczo – wychowawczego.
 2. W Punkcie nie wolno stosować żadnych zabiegów lekarskich oraz podawać leków i suplementów diety dzieciom.
 3. Do Punktu przyjmowane są dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez nauczycieli takich objawów jak: utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, stan podgorączkowy, gorączka, biegunka rodzice powinni zabrać dziecko z Punktu do czasu ustania objawów lub przedłożyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko może uczestniczyć w zajęciach.
 4. Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

 

§12

 

 1. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Punktu w przypadku gdy:

 

 • Nastąpi brak współpracy Rodziców z terapeutami i nauczycielami w przeprowadzaniu procesu terapeutycznego i rozwiązywaniu problemów wynikłych w czasie tego procesu;
 • Rodzice nie przestrzegają obowiązujących zasad oraz umowy podpisanej z Dyrektorem;
 • Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków Punktu.

2. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Decyzja o skreśleniu przedstawiana jest w formie pisemnej.

4. Rodzice mogą odwołać się od tej decyzji w ciągu 7 dni do organu prowadzącego, w przypadku utrzymania decyzji, w ciągu 14 dni do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Nauczyciele i terapeuci

§13

 

 1. W Punkcie zatrudnia się nauczycieli, terapeutów, innych specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. W Punkcie podjęta jest współpraca z superwizorem behawioralnym.
 3. Liczbę nauczycieli i specjalistów zatwierdza organ prowadzący.
 4. Dopuszcza się możliwość pracy stażystów i wolontariuszy.

 

 

Prawa i obowiązki nauczycieli i terapeutów

§14

 

Do zadań nauczyciela należy:

a. Odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci w czasie zajęć organizowanych w Punkcie;

b. Realizowanie programów edukacyjnych;

c. Prowadzenie zajęć w oparciu o programy terapeutyczne i plan terapii;

d. Współpraca ze specjalistami pracującymi z dzieckiem;

e. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

f. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych;

g. Przygotowywanie sali do zajęć, dbanie o jej wystrój i o utrzymanie w sali porządku i czystości;

h. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

i. Współdziałanie z rodzicami dzieci poprzez udzielanie informacji i uczestnictwo w spotkaniach z częstotliwością ustaloną przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

j. Wypełnianie zadań zleconych przez dyrektora Punktu, związanych z działalnością edukacyjną, terapeutyczną, organizacyjną, ewaluacyjną.

 

§15

 

Do zadań terapeuty należy:

a. Odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci w czasie zajęć organizowanych przez Punkt;

b. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i dokumentowanie ich;

c. Tworzenie kompleksowych programów terapeutycznych;

d. Realizację programów terapeutycznych;

e. Prowadzenie dokumentacji terapeutycznej dziecka;

f. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych;

g. Przygotowywanie sali do zajęć, dbanie o jej wystrój i o utrzymanie w sali porządku i czystości;

h. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

i. Współdziałanie z rodzicami dzieci poprzez udzielanie informacji i uczestnictwo w spotkaniach z częstotliwością ustaloną przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

j. Wypełnianie zadań zleconych przez dyrektora Punktu, związanych z działalnością edukacyjną, terapeutyczną, organizacyjną, ewaluacyjną.

 

 

Organizacja pracy wchodzi w życie z dniem 26 września 2016 roku.