NABÓR TRWA CAŁY ROK!

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny POZYTYWKA
Do grupy przedszkolnej zapraszamy dzieci zdrowie i z niepełnosprawnością.
Punkt przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 
W ramach czesnego zapewniamy następujące zajęcia:
– zajęcia dydaktyczne w grupie
– zajęcia plastyczne i muzyczne
bajkoterapia
trening umiejętności społecznych (w małych grupach)
– zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą E.E. Gordona
– rytmika
– język angielski (zgodnie z podstawą programową)
– religia
 
Każde dziecko z niepełnosprawnością objęte jest terapią indywidualną prowadzoną zgodnie z zasadami Stosowanej Analizy Zachowania. Bierze także udział w terapii grupowej. Naszym celem jest intensywna terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzieci otrzymują indywidualny plan terapeutyczny (IPET), którego celem jest wspieranie ich harmonijnego rozwoju. Każdy rodzic otrzymuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.
  

Dodaj komentarz

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Pozytywka” w Bydgoszczy przy Kcyńskiej 46 lok. 1, 85-304 Bydgoszcz;

W sprawach związanych z Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danymi osobowymi przetwarzanymi przez Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Pozytywka” w Bydgoszczy przy ul. Kcyńskiej 46 lok. 1, 85-304 Bydgoszcz można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: tpp.pozytywka@gmail.com lub nr tel. 696 218 595

2.  Przedstawicielem Administratora Danych jest Magdalena Kohls – Dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Pozytywka” w Bydgoszczy;

 1. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b, c, d, f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: w celu realizacji umów o sprawowanie opieki i edukacji, co związane jest z głównym przedmiotem działalności Punktu Przedszkolnego, w celu kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi oraz osobami upoważnionymi do odbioru dzieci, w celu realizacji ustawowych zadań Punktu Przedszkolnego, takich jak realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Pozytywka” a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń oraz w celach sprawozdawczych i archiwalnym;
 2. Podanie danych osobowych – z zastrzeżeniem punktu 6 – jest obligatoryjne, co wynika z obowiązujących przepisów prawa:
 1. W szczególnych przypadkach cel przetwarzania danych może się różnić od wskazanego w punkcie 4, a obowiązek podania danych osobowych może nie występować (podanie danych może być dobrowolne). O takich wypadkach będą informować szczegółowe klauzule informacyjne. W przypadku realizacji zadań nieobligatoryjnych Punktu Przedszkolnego wyrażoną wcześniej dobrowolną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator Danych Osobowych, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Pozytywka” w Bydgoszczy przy Kcyńskiej 46 lok. 1, 85-304 Bydgoszcz prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną;
 2. Odbiorcami Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zawartych umów (takich jak biuro rachunkowe) oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;
 3. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
 4. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz
  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 6. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.